અમી


(વચ્ચેના બે વાક્યો મોટેરાં પાસેથી ઘણી વાર શિખામણમાં સાંભળ્યાં છે. મેં ઉપર અને નીચે એક-એક વાક્ય ઉમેર્યું.)
(ગાગા ગાલગા લગા| ગાગા લલગા લગા)

જેના હાથમાં અમી તેને દુનિયા ખમી
જેની આંખમાં અમી તેને દુનિયા ગમી
જેની જીભમાં અમી તેને દુનિયા નમી
જેના અંતરે અમી તેની દુનિયા શમી

Advertisements

One Response to “અમી”

  1. Megha Says:

    je ni dikri AMI tevi hu Mami!!!!(jodni na niymo khovai gaya chhe.)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: