એજન્ડા


(લખ્યા તારીખ: ફ઼ેબ્રુઆરી ૨૨, ૨૦૧૧)

(છંદ: લગા|ગાલ|લગા)

હડ્ડી-ચામ થવું

ઘણે ગામ જવું

ઠરી-ઠામ થવું

ફરી ધામ જવું

Advertisements

3 Responses to “એજન્ડા”

  1. Pancham Shukla Says:

    Hmm.

    થાવું, જાવું એમ કરો તો કદાચ આપેલ છંદ વધુ સચવાય એવું લાગે છે.

  2. Pancham Shukla Says:

    જો કે… ચામ ને પઠનમાં ચામ..અ અને એજ રીતે અન્ય પ્રાસોને પણ, તો આપેલા છંદ મુજબ પઠનમાં કશો વાંધો નથી.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: