કેસરી


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૯૨)

(મારો ’કસુંબીનો રંગ’)

ખોવાયો રે! મારા હૃદયની રંગપેટીમાંથી હો કેસરી

અટવાયો રે! મારાં નયનોમાં બની સંધ્યા-સાડી-જરી

કેસરી વિનાનાં રહે શમણાં રંગહીન મારાં

કેસરી વિનાનાં રહે મંડપ રસહીન મારા

શમણાંના મંડપમાં ફરતાં ખોવાયો રે                               ખોવાયો રે.

તાપણે ભડકતો, ભોરે ફરકતો

હૃદય નમે ત્યારે હથેળીમાં અડકતો

મેંદીની ભાતમાં ભમતાં ખોવાયો રે                                ખોવાયો રે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: