કદાચ


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૯૦)

કદાચ એક એવો પ્રણય આવે જે પછી ઘૃણા ન હોય

કદાચ એક એવું નામ આવે જે પછી સંબંધ ન હોય

કદાચ એક એવી ક્રિયા આવે જે પછી કલ્પના ન હોય

કદાચ એક એવું પૂર આવે જે પછી તરંગ ન હોય

કદાચ એક એવી ક્ષણ આવે જે પછી પ્રલય ન હોય

કદાચ એક એવી સ્થિતિ આવે જે પછી ઘટના ન હોય

કદાચ એક એવું સ્થળ આવે જે પછી સફર ન હોય

કદાચ એક એવો જન આવે જે પછી ઈશ્વર ન હોય

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: