નીકળવું જોઈશે


(લખ્યા તારીખ: ઑક્ટોબર, ૧૯૯૨)

(અછાંદસ)

શત્રુઓની વસતીમાંથી રમતાં નીકળવું જોઈશે

કોઈને ’ને કોઈને ગમતાં નીકળવું જોઈશે

વાંસ સમા બરડ થઈને તરડ ન પામવા

ઊગ્યા તો ઘાસ થઈ નમતાં નીકળવું જોઈશે

અંધાર છે ચોમેર ’ને સફર છે એકલાં

સૂરજને લાગે છે બળતાં નીકળવું જોઈશે

મિત્રો હતા તારા કર્ણ ’ને તું કૃપણ ઘણો

સ્વર્ગમાં પહોંચવાને પહેલાં નીકળવું જોઈશે

કાવ્યે જો અમર થવું હશે તો લાગે છે

કવિ-ઇચ્છાની બહાર સહસા નીકળવું જોઈશે

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: