શક્તિ દે!


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૮૯)

(તાલ: રૂટ માર્ચ)

શક્તિ દે! શક્તિ દે! (૨)

જગતના હે પ્રભુ, જગતને જીતવા (૨) ’ને બસ જીતે જ જવાની શક્તિ દે!                  શક્તિ દે.

સંસાર સર્વેશ, સાગરને તરવા (૨) કે ઘટક દઈ પી જવાની શક્તિ દે!                      શક્તિ દે.

સમય સરિતાને એક હાથે બંધ બાંધવા (૨) કે પૂરે ચડાવવાની શક્તિ દે!                   શક્તિ દે.

ફૂટે ખ્યાલ માત્રથી પાંખ પર્વતો તમામને (૨) કે ગરુડોને પાડવાની શક્તિ દે!               શક્તિ દે.

મમધ્વનિથી ઊઠે કંપી દિગ્ગજો પછી (૨) કે શ્વાસે વાયુ સ્તંભે એવી શક્તિ દે!                શક્તિ દે.

દૃષ્ટિમાત્ર બળે ભડકે પથ્થરો પછી (૨) કે વાક્યે વહ્નિ ઠારવાની શક્તિ દે!                    શક્તિ દે.

ધરાને કરાવવા રક્તસ્નાન શક્તિ દે (૨) કે થઈ ગંગા પાપ ધોવા શક્તિ દે!                  શક્તિ દે.

છું પથ્થર તો બની જાઉં પ્રતિમા (૨) કે થઈ પાળિયો પુજાવા શક્તિ દે!                       શક્તિ દે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: