માણ કહે છે


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૮૯)

(તાલ: ભજન)

(જીવનરૂપી માણ તેના માણભટ્ટને)

હજુ તો બાકી ઘણી વાત માણભટ્ટ કરડા કૈં અથડાવ

પૂરાં કડવાં કહી સંભળાવ માણભટ્ટ કરડા કૈં અથડાવ                    માણભટ્ટ.

ઝીલવા દાદરા-ત્રિતાલ જ માણે લગાવ્યો આખ્યાનદાવ

ઘસાઈ, કાણી, બેસૂરી થાય તે જ અમૂલ્ય સરપાવ                      માણભટ્ટ.

પુરાણ, ડહાપણ, કથાસાગરનો રસ જનજનને પીવરાવ

કરી સંગત મૃદંગની સમયભૂખી માણને આજ ધરાવ                     માણભટ્ટ.

જે માણનો ધણીરણી તું, તુજ મન પડે વપરાય

હક્ક એનો ય લાગે વપરાવામાં દેવું તારું ચુકાવ                          માણભટ્ટ.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: