બર્બરતાનું મુક્તક


(લખ્યા તારીખ: ફેબ્રુઆરી ૧૯, ૧૯૯૪)

શાલિનોએ સમજી છે બર્બરતાને

ઝનૂનથી

નામશેષ કરી દેવાની વસ્તુ!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: