બર્બરતાનું મુક્તક


(લખ્યા તારીખ: ફેબ્રુઆરી ૧૯, ૧૯૯૪)

મેં પથ્થરો તોડીને જે મૂર્તિ બનાવી

તેં તે મૂર્તિ તોડીને પથ્થરો બનાવ્યા

તારી છાતી પર છરો નોંધીને પૂછું છું:

“બોલ, આપણા બેમાંથી વધુ બર્બર કોણ છે?”

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: