પોકાર


(લખ્યા તારીખ: ડિસેમ્બર ૦૬, ૧૯૯૦)

(તાલ: રૂપક)

હૈયાનાં ઉઘાડો દ્વાર, ઓ અંતરમાં બેસનાર!                                    હૈયાનાં.

અંદર હતો ત્યારે સુખ જ સુખ હતું, દુઃખ હતું ન લગાર

રમવામાં ’ને વળી ભમવામાં હું નીકળ્યો ક્યારે બહાર?                         હૈયાનાં.

દિલ ધડકે છે, શ્વાસ ચઢે છે, હૈયામાં થાય ફફડાટ,

ગળું સુકાય ’ને પગ થથરે છે, રુંધાયો મારો અવાજ!                            હૈયાનાં.

થરથર કાંપું, તમને જ જાપું, છે તમારો જ વિચાર

ઠંડી મારાં અંગને જકડે, લાગે ભય પારાવાર!                                   હૈયાનાં.

ઘોંઘાટ આટલો એમાં અટવાઉં, સાંકળ મળે ના ’ને ગભરાઉં

સંભળાય ના મને મારી ચીસો, તમે ક્યાંથી સાંભળો પોકાર?                    હૈયાનાં.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: