પા’ણામાં હાંકવું છે હળ!


(લખ્યા તારીખ: જાન્યુઆરી ૦૫, ૧૯૯૨)

(રૂઢિપ્રયોગ: “આ તો પા’ણામાં હળ હાંકવાનાં છે, લોટમાં લીટા નથી તાણવાના!”)

(તાલ: હીંચ)

(રસ: વીર રસ)

(અલ્યા) રાખજે ભુજામાં બળ, આપણે પા’ણામાં હાંકવું છે હળ                 આપણે.

ટાળજે ઝાંઝવાં તણાં રે છળ, આપણે ખળખળ વહેવડાવવું છે જળ             આપણે.

ધસી આવે ભલે રિપુદળ, જય આપણો જ અંતે ઝળહળ                        આપણે.

ન ઇચ્છજે કદી અંતિમ ફળ, જંગ લડવાની છે નિતનિત્ય-પળ                  આપણે.

ખપી જઈએ મરને એક પળ, આપણે ફૂટવાના એક એક સ્થળ                  આપણે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: