દેશની ઉજ્જ્વળ(?) પરંપરાને સલામ


(લખ્યા તારીખ: ૨૦૦૦)

(તાલ: હીંચ)

હાં રે મારા દેશ તુંને ઝાઝી સલામ છે!

એક હજાર વર્ષોથી છો તું ગુલામ છે!                                         હાં રે.

ભાઈ-ભાઈ બાઝતા’ર્યા બા’રના લૂંટી ગયા

રામાયણ કેરા મૂળ પાઠ વીસરી ગયા

હસ્તિનાપુર પામવામાં કાબા લૂંટી ગયા

ભાગ પડાવવાની ખોટી ખેંચતાણ છે!                                        હાં રે.

સધરા જેસંગ સાથે દેશળ-વિશળ છે

અમીચંદ, જયચંદ અને વિભિષણ છે

બાંધનારો એક સામે તોડનારા ત્રણ છે

તરભાણું ભરનારા ગોરની ન તાણ છે!                                       હાં રે.

બા’રથી ભાંગવાને ગઢ છે આકરા

અંદરથી ખોલવામાં છે ઘણા પાધરા

મોકળો છે તું તો અંદર ’ને બા’રથી

ધણખૂંટ દુનિયાનું તું મોકળું મેદાન છે!                                       હાં રે.

આજે ય ટૂકડા થઈને જીવે છે

એક ટૂકડાથી બીજો બીવે છે

ભાઈની છાતીમાંથી લોહી પીવે છે

ટૅન્કું વેચનારાને લા’વો ’ને લા’ણ છે                                           હાં રે.

બંદૂક બતાવીને કો’ક જીતી ગયું

સમુંદર ચીરીને કો’ક લૂંટી ગયું

અહિંસાના નામ પર કાયરતા હાલતી

શસ્ત્ર ન શોધ્યાં તેની સઘળી મોકાણ છે                                         હાં રે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: