દરિયામાં મીઠાની ઢિંગલી


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૯૧)

(તાલ: હીંચ)

(કદાચ શંકરાદ્વૈતની છાંય)

તારી ’ને મારી વાતો કે દરિયામાં મીઠાની ઢિંગલી રે લોલ

ઓગળી જવાની આ તો કે દરિયામાં મીઠાની ઢિંગલી રે લોલ

તું મારી કે ન મારી કે દરિયામાં મીઠાની ઢિંગલી રે લોલ

હું તારો કે ન તારો કે દરિયામાં મીઠાની ઢિંગલી રે લોલ

પળ રહ્યાં આપણ ભેગાં કે દરિયામાં મીઠાની ઢિંગલી રે લોલ

પછી ચાલુ વિરહનાં વલખાં કે દરિયામાં મીઠાની ઢિંગલી રે લોલ

આંસુમાં ઓગળી જાશું કે દરિયામાં મીઠાની ઢિંગલી રે લોલ

કણ કણ ભેગા થાશું કે દરિયામાં મીઠાની ઢિંગલી રે લોલ

સાવ જુદા ’ને ઘણા બનશું કે દરિયામાં મીઠાની ઢિંગલી રે લોલ

મળશું, હળશું ’ને છૂટા થાશું કે દરિયામાં મીઠાની ઢિંગલી રે લોલ

પાછા રડશું, ઓગળશું ’ને ગૂમ કે દરિયામાં મીઠાની ઢિંગલી રે લોલ

પાછા બનશું, મળશું ’ને હળશું કે દરિયામાં મીઠાની ઢિંગલી રે લોલ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: