ટીન-એઇજની દુનિયા


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૮૯)

(તાલ: દાદરા)

ચશ્માંના કાચની આરપાર ચળકતી દુનિયા

પાનાં એનાં જ એ, પૂંઠાં બદલતી દુનિયા                                    ચશ્માંના.

ન કોઈ આશય, ન આશ્રય, આશંકાઓ ઘણી

જિંદગી જંક્શને પાટા બદલતી દુનિયા                             ચશ્માંના.

ઢળી, ઢળાઈ જવું કે બનવું નવા ઢાંચા કદી

ન જાણે ક્યા કારીગરને હાથે પડી દુનિયા                                   ચશ્માંના.

વાવી સંબંધ આંબા ’ને રાહ જરા ન જોતી

વાવી જે ક્ષણ ત્યારે જ ફળ ઇચ્છે દુનિયા                          ચશ્માંના.

ચઢી આવે ભરતી આવેશ અને આક્રોશો તણી

મહત્ત્વાકાંક્ષાના છીપલાં વીણતી દુનિયા                                  ચશ્માંના.

ચઢે જે સ્થાનથી કે ત્યાં જ્યાં જઈને એ પડે

હતી તે ક્યાં કદી જોવા ન રોકાતી દુનિયા                         ચશ્માંના.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: