ઉંમર સોળ વર્ષ (પ્રથમ કાવ્ય)


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૮૬)

(તાલ: હીંચ?)

શબ્દોના શહેરમાં આવ્યો પરદેશી

ભોમકા અજાણી ’ને રસ્તા અણજાણ્યા                                       શબ્દોના.

વરસે બે વરસે નાનું હાટડું માંડ્યું

ખંતે વધાર્યું બોલી કાલાં બોલ લોભામણાં                                  શબ્દોના.

હળવે હળવે પેટ ભરવાને સારુ

ભેગા કર્યા શબ્દો અનેક માર્ગે અણજાણ્યા                                  શબ્દોના.

’ને વરસ સોળમે બેસતે તો માંડ્યો

પરદેશે વેપાર, કોઈની પણ સલાહ વણમાન્યા                         શબ્દોના.

કર્યો વેપાર એણે લાગણીઓ સંગે

લાવ્યો કાવ્યમોતી, ગોતી ગોતી શોભામણાં                                શબ્દોના.

શબ્દોનું હાટ, જાણે ક્યારે વધાવાશે

સફર સોળમાની અને જીવનનાં વધામણાં                                 શબ્દોના.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: