ઇતિ ન હાસ


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૯૦)

બદલાઈ જાય ઇતિહાસ જો પાછા ફરે કાંટાઓ

બદલાઈ જાય ઇતિહાસ જો સંધાઈ જાય ફાંટાઓ

બદલાઈ જાય ઇતિહાસ જો પીઠે પણ હોય નયનો

આવાહ્ને ઉત્થિત થઈ વીરો છોડે ભૂમિશયનો

બદલાઈ જાય ઇતિહાસ જો પુનરાવૃત્ત ન થાય ભૂલો

ન રખાય નિર્બળોને ચૂસતા, લોહીતરસ્યા ઉસૂલો

બદલાઈ જાય ઇતિહાસ જો નિર્ડંખ થાય હૃચ્છૂલો

લેવા વેર ઊઠે જો કચડાયેલા ભોળાં કુસુમો

બદલાઈ જાય ઇતિહાસ જો પ્રજળી જાય સ્મૃતિઓ

બદલાઈ જાય ઇતિહાસ જો સફળ થાય કૃતિઓ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: