પ્રતીક્ષા


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૮૯)

(તાલ: દાદરા – વાલ્ટ્ઝ)

પ્રતીક્ષા, પ્રતીક્ષા, પ્રતીક્ષા, પ્રતીક્ષા

પુરોગામીને આગામીની પ્રતીક્ષા

હર પળ, હર સમય છે સૌને પ્રતીક્ષા

સંસારચક્ર ધરી ખુદ પ્રતીક્ષા                       પ્રતીક્ષા.

લંગર ઉઠાવવા ભરતીની પ્રતીક્ષા

જુવાળ ચડે ત્યારે વાયુ-પ્રતીક્ષા

સમીરણ વાયે ન ઊઠે જો લંગર

ફરીથી ચાલુ એ પ્રતીક્ષા, પ્રતીક્ષા                   પ્રતીક્ષા.

અનાદિ અનંત એવા પ્રભુ તને

ન જાણે રહી છે કોની પ્રતીક્ષા

અવિચળ ’ને અફર થૈ તું ઊભો છે

બધે જ જોતો કરે કોની પ્રતીક્ષા?                    પ્રતીક્ષા.

Advertisements

One Response to “પ્રતીક્ષા”

  1. nasru Says:

    bekar

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: