ભારતીયોનું આત્મકાવ્ય


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૯૨)

(તાલ: કહરવા)

હા, અમે તો ઘેટાં ભાઈ, હા અમે તો ઘેટાં

ટોળામાંયે છેટાં રહીએ, ટોળામાં યે છેટાં                                  હા.

એક દિશામાં ચાલ્યે જાતાં, એક જ જગ્યાએ અથડાતાં

’કો’ક તો શોધો દિશા’ સૌ એ એમ જ કહેતાં                    હા.

માથું મારી મણ ઉડાડીએ, મરી જઈએ બાઝંતા

બહાર જોર બતાવવા ટાણે અલગ રહીને મરંતા                     હા.

શિંગાળાંને ઝઝૂમવા દઈએ, કદી કદી ખોવાવા દઈએ

સફળ થાય જો એમાં કોઈ, ટોળેટોળાં અનુસરતા          હા.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: