સહેલું નથી


(લખ્યા તારીખ: માર્ચ ૨૫, ૧૯૯૪)

(અછાંદસ)

(તાલ: રૂપક)

ઝુલ્ફ માટે ડાળથી ફૂલ ચૂંટવું સહેલું નથી

પ્રેમ પાછળ જાતમાંથી છૂટવું સહેલું નથી

તોડી જો વેણી ભલે તદ્દન મામૂલી ભેટ છે

પ્રેમની જંજીરમાંથી છૂટવું સહેલું નથી

મૂકવું પડે છે પડતું સો વાર નીચું જોઈને

પ્રેમના સાગર મહીં જીવ, ડૂબવું સહેલું નથી

તોડી દીવાલો જાતની અથડાઈને અંધારમાં

પ્રેમરૂપે બીજમાંથી ઊગવું સહેલું નથી

એ બજારે ચાલે છે વહેવાર બદનામી તણો

પ્રેમની હાટે દેવાળું ફૂંકવું સહેલું નથી

આબરૂ વટાવી તારા નામના નાણા ઉપર

પ્રેમ રાજાનું ચલણ આ લૂંટવું સહેલું નથી

હું તો કરે જઈશ લાડ, ચિંતા બસ મને છે એટલી

કોઈની હથેળીમાં એમ થૂંકવું સહેલું નથી

તારા લુંટાયેલા જિગરને તું છુપાવીશ ક્યાં લગી?

એકલાં-એકલાં રોવું કૂટવું સહેલું નથી!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: