આ કાવ્ય હજુ અધુરું છે (પૂર્ણ કાવ્ય)


(લખ્યા તારીખ: ફેબ્રુઆરી ૨૫, ૨૦૦૬)

(તાલ: કહરવા)

(જીવનની કોઈ કઠિન ક્ષણે લખાયેલું આ પૂર્ણ કાવ્ય કોઈ બીજા અધૂરા કાવ્યની – મારા જીવનની –  વાત કરે છે.)

(Objective (ફારસી-અરબી વિશ્વના) દૃષ્ટિકોણ માટે ’દુનિયા’, Subjective (સંસ્કૃત વિશ્વના) દૃષ્ટિકોણ માટે ’જગત’ શબ્દ વાપર્યા છે.)

હા, મેં માન્યું જીવન માત્ર આરંભે જ શૂરું છે

પણ મોત! અટક ઉંબર આગળ, આ કાવ્ય હજુ અધૂરું છે!        પણ.

ન હોવું તે વાત અનોખી, તો પણ કેટલું આંહીં નથી

છે ય કેટલું ભરી ભરીને, ચાહે ખાટું-તૂરું છે!                       પણ.

આવડી મોટી દુનિયા માંહે મારો ક્યાંય હિસાબ નથી પણ

આવડું નાનું જગત હજુ યે મારા વિના અધૂરું છે!                  પણ.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: