હળવો હાલતો આવે હાથી


(વર્ષાવર્ણન)

(લખ્યા તારીખ: સપ્ટેમ્બર ૧૨, ૧૯૯૫)

(તાલ: દીપચંદી)

હળવો હાલતો આવે હાથી!

સાગરની છાતી પર આવું વસ્ત્ર વણાયું ક્યાંથી?         હળવો.

ધરતીની ફાટી એડી ચોળે, જે આવ્યું તેને પાણી બોળે,

તડકા સામે હાય ઊઠી જાણે ભોં’ના અંતરમાંથી          હળવો.

દંતૂશળ એનાં રે ચમકતાં, ગડી-ગગડીને કાન ઢંઢોળે,

મહેનતુનો મિત્ર રે આવ્યો, થઈ સંકટનો સાથી            હળવો.

મનની છાની પ્રીત ઉભારે, પરદેશી સાજણ સંભારે,

વિરહી માટે જાણે વલોણી, ફરતી અંતરમાંથી             હળવો.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: