શા કામના?


(લખ્યા તારીખ: જાન્યુઆરી ૦૯, ૧૯૯૩)

(તાલ: હીંચ)

મળ્યા માત્ર મેળામાં, મળ્યા શા કામના?

સપનાંમાં કલ્પવૃક્ષ ફળ્યા શા કામના?                    મળ્યા.

અવસર ચૂક્યા મેહુલા વરસ્યા શા કામના?

ખવાય ન ધાન, મોતી રળ્યા શા કામના?      મળ્યા.

થઈને લિંબુના ફૂલ, ઉજળા તે દૂધ મહીં

નોખું પાડી મેલીએ, ભળ્યા શા કામના?                     મળ્યા.

અંધારે આથડી કોઈ કૂવે જઈને પડ્યું

વખત પછી દીવા ઝળહળ્યા શા કામના?        મળ્યા.

સોપો પડી જાય સંગ કલરવેય શાંત બધો

ભારઝલ્લી હવા થાય, હળ્યા શા કામના?                   મળ્યા.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: