પ્રેમ કેવો?


(છંદ: ગાગા|ગાગા|લગાલ|ગાગા|ગાગા|લગાલ|ગાગા|ગાગા|લગાલ|ગાગા)

ધીમે ધીમે ઘુંટાય, કોઈ વાતે ન જાય, દિલનો આધાર પ્રેમ કેવો?

જાતે જાતે ઘડાય, જીવન આખાં સમાય, મારી સરકાર, પ્રેમ એવો!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: