નથી


(છંદ:  લગા|લગા|લગા|લગા|લગા|લગા|લગા)

(ભિખ્ખુ નાગસેનને અર્પણ)

નથી અમે નથી તમે, નથી કશું નથી

જળે વલોવશો મથી મથી કશું નથી

Advertisements

2 Responses to “નથી”

  1. કશું નથી « મૌલિક ગુજરાતી સાહિત્ય Says:

    […] જ અગાઉની રચના “નથી”નો […]

  2. કશું નથી | અમારે આયખે Says:

    […] જ અગાઉની રચના “નથી”નો […]

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: